Köpvillkor för företag

Allmänna leveransbestämmelser Enytec AB

Förenklade köpvillkor – Privatpersoner <Klicka här>

 

 

Tillämplighet

 1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall äga tillämpning i den mån de inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. Muntliga uttalanden och uppgifter åsidosätter inte vad som föreskrivits i leveransbestämmelserna

Ritningar och beskrivningar

 1. Alla uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniska och andra data i kataloger, prospekt, cirkulär, annonser, bildmaterial och prislistor är ungefärliga. Sådana uppgifter är bindande endast i den mån avtalet uttryckligen hänvisar till dem.
 2. Om inte annat avtalats förblir alla av Enytec tillhandahållna ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av varan eller del därav Enytecs egendom. De får icke utan dennes medgivande användas av köparen eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.
 3. Alla ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av varan eller del därav, vilka av köparen överlämnats till Enytec, förblir köparens egendom. De får icke utan dennes medgivande användas av Enytec eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom utom då de behövs delges underleverantör för dennes arbete med vara som ingår i Enytecs åtagande gent emot kunden.

Förpackning

 1. I prislistor och kataloger angivna priser anses gälla oförpackad vara.

Leverans och leveranstid

 1. Leverans sker fritt Enytecs lager. Leveranstiden skall räknas från den senaste av följande tidpunkter:
  1. dagen för ingåendet av avtalet;
  2. dagen då Enytec mottar sådan i avtalet föreskriven betalning, som skall erläggas innan tillverkningen påbörjas;
  3. dagen då Enytec mottagit samtliga för leveransen erforderliga tekniska data och instruktioner. Finner Enytec att avtalad leveranstid av honom inte kan hållas eller framstår dröjsmål på hans sida såsom sannolikt, bör han utan uppskov skriftligen meddela köparen detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt såvitt möjligt den tidpunkt då leveransen beräknas kunna ske. Köparen har i detta fall, om dröjsmålet uppgår till minst 2 månader efter ordinarie leveransdag eller om dröjsmålet innebär att varan blir obrukbar för kunden, rätt att annullera ordern. Vill kunden använda denna rätt ska Enytec meddelas skriftligen därom.

Pris och betalning

 1. Om inte annat avtalats har Enytec rätt till ersättning för kostnadsökningar på grund av skatter, offentliga avgifter eller växelkursförändringar efter offertdatum. Om den avtalade leveranstiden på grund av överenskommelse härom eller enligt punkt 7 förlängs med mer än sex månader, är Enytec inte bunden av det avtalade priset, utan äger rätt till ett skäligt pris som i så fall bestäms med ledning av det av honom allmänt tillämpade priset på leveransdagen.
 2. Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum om inte annat överenskommits. Om köparen icke erlägger betalning i rätt tid har Enytec rätt till dröjsmålsränta och avgifter enligt lag. Om betalning inte erhållits inom 30 dagar efter fakturans förfallodatum har Enytec rätt att häva avtalet. Detta skall meddelas skriftligen till köparen.

Återtagandeförbehåll

 1. Om det kan antas att köparen inte kommer att rätteligen fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet, eller om Enytec häver avtalet, har Enytec rätt att återta sådan vara som fortfarande lagligen kan återtas. Köparen har innan varan tillfullo betalts inte rätt att utan Enytecs skriftliga medgivande förfoga över den på sådant sätt att Enytecs återtaganderätt äventyras. Accept eller annan förbindelse anses icke som betalning, förrän den är helt inlöst.

Ansvar för fel – garanti

 1. Enytec tillämpar 1 års garanti på samtliga varor där inte längre garantitid utlovas.
 2. Enytec förbinder sig under garantitiden avhjälpa alla genom bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning uppkommande fel.
 3. Köparen skall undersöka varan så snart som möjligt efter ankomsten. Finns det anledning att anta att fel i varan kan medföra risk för skada, skall skriftlig reklamation ske genast.
  Enytecs ansvar avser endast fel som köparen skriftligen påtalar inom 15 dagar efter det att felet upptäckts eller bort upptäckas och senast inom ett år från avtalad dag för leverans eller den senare dag när Enytec fullgjort vad som ankommer på honom enligt avtalad leveransklausul.
 4. I utbyte levererade eller omgjorda delar garanteras på samma villkor och under samma förutsättningar som gäller för den ursprungliga varan, under en tid av tre månader. Denna bestämmelse äger icke tillämpning på varans övriga delar, för vilka garantitiden endast förlängs med tid, under vilken varan varit obrukbar till följd av fel.
 5. Efter att från köparen ha mottagit skriftligt meddelande om fel skall Enytec avhjälpa felet utan onödigt dröjsmål. Köparen skall för reparation eller utbyte till Enytec återsända del på vilken yppats fel. Köparen står själv för kostnader som kan uppkomma i samband med reklamationen, såsom demontering, montering, hyra av lift etc.
 6. Genom att till köparen avlämna sådan vederbörligen reparerad eller utbytt del skall Enytec anses ha fullgjort sina förpliktelser enligt denna punkt med avseende på den felaktiga delen. Enytec får istället för att avhjälpa felet återbetala köpeskillingen, varvid köparen skall återlämna varan i väsentligt oförändrat eller oförminskat skick eller, om detta ej är möjligt, i avräkning på köpeskillingen tillgodoräkna Enytec ett belopp som svarar mot värdet av det som behålles. Det belopp som Enytec skall återbetala till köparen skall minskas med den ersättning som köparen skäligen skall betala för avkastning och nytta av varan samt dessutom med ett belopp som svarar mot varans värdeminskning.
 7. Köparen skall bära kostnaden och stå risken för transporten av felaktiga delar till Enytec, medan Enytec skall bära kostnaden och stå risken för transporten av i utbyte levererad eller reparerad vara till den i avtalet angivna bestämmelseorten eller – om sådan icke finnes angiven – till leveransorten.
 8. Felaktiga delar som utbytts skall ställas till Enytecs förfogande.
 9. Enytecs ansvar avser icke fel som beror på av köparen tillhandahållet material eller på av denne föreskriven konstruktion.
 10. Enytecs ansvar avser endast fel som uppstår under de i avtalet förutsedda arbetsförhållandena och vid riktig användning. Det omfattar icke fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan Enytecs skriftliga medgivande, av köparen oriktigt utförda reparationer, normal förslitning eller försämring. Enytec har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs i punkt 11. Detta gäller varje förlust felet kan orsaka som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust.

Produktansvar

 1. Enytec ansvarar inte för skada som godset orsakar
  1. på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada, om skadan inträffar då godset är i köparens besittning eller
  2. på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår. Nämnda begränsningar i Enytecs ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Befrielsegrunder

 1. Om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t ex krig, myndighetsingripanden, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som en part inte skäligen kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder han inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall han i motsvarande grad befrias från sin förpliktelse att på sätt som avtalats avlämna eller ta emot varan.
 2. Utöver köparens rätt att häva avtalet på grund av leveransförsening enligt punkt 6 och Enytecs rätt att häva avtalet på grund av köparens försummelse att ta emot varan eller att betala för den enligt punkt 8 har vardera parten, om avtalets fullgörande under sex månader omöjliggörs på grund av sådan omständighet, som avses i punkt 21, genom skriftligt meddelande till motparten rätt att häva avtalet.

 

Preskription

 1. Anspråk mot Enytec förfaller om domstolsförfarande enligt punkt 25 inte inleds inom ett år från varans avlämnande.

Export- och importlicens, förbud mot re-export m m

 1. Köparen förbinder sig
  1. att i erforderlig omfattning medverka för erhållande av export- eller importlicens för den köpta varan och att därvid lämna i alla avseenden riktiga och fullständiga uppgifter
  2. att vid eventuell re-export av varan eller annan vara i vilken den köpta varan helt eller delvis ingår, inhämta erforderliga tillstånd och följa gällande bestämmelser
  3. att vid försäljning ålägga den som köper varan samma förpliktelser som åvilar köparen enligt b. ovan.

Tvist

 1. Eventuella tvister skall avgöras i svensk domstol, företrädelsevis i Västra Götalandsregionen.